detoxikace-hubnuti-joalis-alena-novotna-logo
detoxikace-hubnuti-linka
diagnostika-rodinne-konstelace-automaticka-kresbaAurikuloterapie

Funkce a stavy org�n� t�m�� cel�ho t�la lze ovlivnit p�soben�m na mikrosyst�my, kter� maj� p��m� vztah k jednotliv�m org�n�m.

Jeden z mikrosyst�m� lidsk�ho t�la se nach�z� na u�n�m boltci. Prom�t� se na n�m cel� lidsk� t�lo v podob� lidsk�ho plodu v d�loze. Na ucho se prom�taj� org�ny a jejich funkce, nach�z� se na n�m a� 100 bod�.

Na u�n�m boltci lze vyhledat bod jeho� dr�d�n� vyvol� reflexn� ovlivn�n� p��slu�n� ��sti t�la nebo org�n. Reflexn� bod �i plocha se st�v� aktivn� � citliv� pouze pokud je p��slu�n� org�n n�jak�m zp�sobem posti�en. Pokud bod nen� citliv�, nen� v dan�m org�nu probl�m.

Reflexn� bod �i plocha se st�v� aktivn� � citliv� - pouze pokud je p��slu�n� org�n n�jak�m zp�sobem posti�en. Tlakem sondou lze vyhledat akupunkturn� bod, na kter� se l��ebn� p�sob� tlakem nebo p�chnut�m malou jehli�kou.

P�i terapii tlakem se u��vaj� vak�riov� sem�nka, p�i terapii vpichem se pou��vaj� velmi jemn� jehli�ky. Jde o metodu pom�rn� jednoduchou, snadnou a v mnoha p��padech vedouc� neuv��iteln� rychle ke zmen�en� pot�� �i zlep�en� zdravotn�ho stavu, nebo dokonce a� k �pln�mu vyl��en�.

Aurikuloterapie se vyu��v� k l��b� pohybov�ho apar�tu, poruch�ch funkce org�n� akutn�ch i chronick�ch a poruch�ch psychiky.

Aurikuloterapie

Za objeven� aurikuloterapie vd���me francouzsk�mu praktick�mu l�ka�i z Lyonu dr. Nogierovi z roku 1956.         

Aurikuloterapie je prokazateln� ��inn� l��ebn� metoda, vyzna�uj�c� se z�rove� minim�ln� z�t�� pro organizmus pacienta. Aurikuloterapii m��eme pova�ovat za l��bu z�sahem do tzv. vnit�n�ho l�ka�e, tedy do syst�mu, kter� s�m v ur�it�ch mez�ch koriguje chyby v chodu organismu.

detoxikace-hubnuti-poradce-pro-vyzivu-alena-novotna-m.jpg

Aurikuloterapie
vyzivove-poradenstvi-detoxikace-hubnuti
vyziva-dle-tradicni-cinske-mediciny-poradenstvi-detoxikace-hubnuti
rizena-detoxikace-organismu--detoxikace-hubnuti

Kontakt-detoxikace-organismu

Pribeh-z-praxe
Akce-detoxikace-hubnuti
Doporu�en� odkazy

detoxikace-hubnuti-mojepravdy